Integritetspolicy

God Service | Integritetspolicy | 2018-05-20

INTEGRITETSPOLICY

Oavsett om du är kund hos oss, vill bli kund, är anställd eller leverantör till oss – Ja, vem du än är – så tar vi största möjliga hänsyn till din personliga integritet när du är i kontakt med oss. Vi är försiktiga med hur vi behandlar dina personuppgifter så att du kan känna dig trygg i din relation till oss.

HOS OSS ÄR DINA PERSONUPPGIFTER TRYGGA

God Service samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du tecknar avtal med oss (genom hemsida eller på annat sätt). Informationen som samlas in från dig i samband med avtalstecknandet krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster.
God Service samlar också in och behandlar personuppgifter om dig som ännu inte är kund men som kanske blir det i framtiden. Det kan ske genom att du lämnar uppgifter till oss via vår hemsida eller på annat sätt. För sådan behandling har vi antingen fått samtycke från dig eller så finns det en så kallad intresseavvägning.

HUR LÄNGE BEVARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge det finns behov att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t ex om det pågår juridisk process.
Dina personuppgifter är endast tillgängliga för de personer på God Service som behöver ha tillgång till uppgifterna enligt de ändamål som finns för behandlingen.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

God Service ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. På din begäran, eller på eget initiativ, kommer vi att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, missvisande eller ofullständiga.

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte längre är nödvändigt att vi behandlar dem för de syften som de samlades in. I vissa fall kan vi inte radera personuppgifterna då vi är skyldiga att behandla dem på grund av annan lagstiftning som bokföringslagen eller av andra rättsliga skäl. Om du begär att bli raderad kommer vi ta bort alla uppgifter vi kan ta bort och i övrigt blockera de uppgifter vi för specifikt ändamål är skyldiga att behandla.

Vissa behandlingar/aktiviteter gör vi med stöd av intresseavvägning. Dessa har du alltid rätt att göra invändning mot. Om du invänder mot sådan personuppgiftsbehandling ber vi dig specificera vad du invänder emot.

I vissa fall kan du också begära att vi tillfälligt begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Ett sådant tillfälle kan vara att du begärt rättelse av de uppgifter vi behandlar och under den tid det tar för oss att rätta ska vi begränsa övrig behandling av uppgifterna.
Du har också rätt till vad som kallas dataportabilitet. Det innebär att du får tillgång till de personuppgifter du lämnat till oss i ett elektroniskt format så att du kan överföra de till annan personuppgiftsansvarig.

Slutligen har du rätt till att få veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. I registerutdraget har du även rätt till att få information om varifrån uppgifterna har hämtats (om de inte har samlats in från dig), förekomsten av automatiserat beslutsfattande samt den period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. I samband med registerutdraget får du också information om dina rättigheter som nämnts ovan.

Om du vill använda dig av någon av dina rättigheter ber vi dig kontakta oss på info@godservice.se. Har du klagomål har du också rätt att vända dig till Datainspektionen.
Dela
Tweeta
Maila
Google+